Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΠΕΑΠ (2010-2013)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ 2010-2013)

rcel.enl.uoa.gr/peap

Έχοντας υπόψη ότι η γνώση ξένων γλωσσών συνιστά στρατηγικό παράγοντα προόδου για σταθερή ανάπτυξη και αρμονική σχέση μεταξύ της παγκόσμιας και της τοπικής κοινότητας, το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει την Πράξη με τίτλο «Πολιτική ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: Η εκμάθηση της αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία».  Η Πράξη αυτή στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, η οποία οφείλει να συνάδει με την 1 2 Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τη γλωσσομάθεια των Ευρωπαίων πολιτών, δηλ. την ανάπτυξη του γραμματισμού στη μητρική γλώσσα, καθώς και σε δύο ακόμη ξένες γλώσσες.  
Το έργο αυτό εντάχθηκε τον Αύγουστο 2008 και υλοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και άλλους επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου Έρευνας για την Αγγλική Γλώσσα (RCEL) του ΕΚΠΑ. Στην υλοποίηση συμβάλλουν και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και άλλων ΑΕΙ. Σημαντική είναι και η συμβολή έμπειρων εκπαιδευτικών αγγλικής της τάξης.
Η πράξη ανήκει στην κατηγορία «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» με κωδικό: 01.72.11.04 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Ιδρυματική υπεύθυνη του Έργου, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.000.000€, είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Βασιλική Δενδρινού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η εκπόνηση εθνικής πολιτικής για τις ξένες γλώσσες στο σχολείο είναι το αντικείμενο του Υποέργου 1, με υπεύθυνη διαχείρισης την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγελική Τζάννε.
Ποιες γλώσσες θα προσφέρει το σχολείο και πότε; Με ποιόν τρόπο θα περιληφθούν οι επιλεγμένες γλώσσες στο σχολικό πρόγραμμα, δηλ. για πόσες ώρες, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κτλ.; Σε ποιες περιπτώσεις θα προσφέρονται ορισμένες από τις προσφερόμενες γλώσσες ως υποχρεωτικά μαθήματα και σε ποιες ως μαθήματα επιλογής; Τι απαιτείται για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών;
Τα παραπάνω και άλλα σχετικά ερωτήματα θα απαντηθούν μετά από μελέτες τις οποίες εκπονούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματός Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ καθώς και άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, στο πλαίσιο του υποέργου αυτού, το οποίο έχει ως τελικό στόχο την εκπόνηση συγκροτημένης εκπαιδευτικής γλωσσικής πολιτικής και προτάσεις εφαρμογής της.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και συμφωνώντας με τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της κοινωνικής πολυγλωσσίας και της πολλαπλογλωσσίας των ευρωπαίων πολιτών, με το υποέργο αυτό εισάγεται πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία δείχνει έμπρακτα πως αναγνωρίζει ότι η γνώση ξένων γλωσσών παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση στην τοπική και διεθνή αγορά εργασίας. Όπως επισημαίνεται και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολυγλωσσία «κάθε χρόνο χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες για σύναψη συμφωνιών λόγω ανεπαρκούς γνώσης των ξένων γλωσσών και ανεπαρκών ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας». Φυσικά, η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν έχει μονάχα οικονομικά κίνητρα. Τα ουσιαστικότερα κίνητρα είναι κοινωνικά, γνωσιακά και πολιτισμικά. Η γλωσσομάθεια βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος επειδή «η πολυγλωσσία βοηθά στην επικοινωνία και την κατανόηση, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία για τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που έχουν κοινούς στόχους». Η διδασκαλία γλωσσών είναι, επομένως, μείζονος σημασίας και για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της για την Πολυγλωσσία επισημαίνει σε άλλο σημείο πως «ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μάθουν ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους νεαρούς Ευρωπαίους να γίνουν πιο δεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς, να μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα σε όλα τα κράτη, να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας».

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας και ειδικότερα της «παγκόσμιας» αγγλικής γλώσσας, είναι το βασικό αντικείμενο του Υποέργου 2, το οποίο επιδιώκει την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού σχολείου κλιμακωτά, σε 800 ολοήμερα σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2010-11 και 2011-12 και γενικευμένη χρήση του Προγράμματος και υλικού σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας το σχολικό έτος 2012-2013.
Στο πλαίσιο του υποέργου, εκπονείται ένα πρωτότυπο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), γίνεται συγγραφή έγγραφου και πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με τη μορφή δημιουργικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Το υλικό θα αναπτύσσεται και με τη βοήθεια μιας δομημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, ακολουθώντας την προσέγγιση «learning by design», μέσω του οποίου εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν στο πρόγραμμα εφαρμογής του ΠΕΑΠ τα δύο πρώτα χρόνια πειραματικής εφαρμογής του ΠΕΑΠ σε 800 ολοήμερα σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Εκτός από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, 50 περίπου επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό, σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου. Το υλικό αυτό το δοκιμάζουν, το εφαρμόζουν και το αξιολογούν πριν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ. Σταδιακά, από το 2010 μέχρι το 2012 θα εμπλέκονται όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο σχεδιασμό υλικού, συμβάλλοντας δημιουργικά στην δημιουργία μιας τράπεζας δραστηριοτήτων και διαθεματικών σχεδίων (projects), τα οποία αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ. Η ιστοσελίδα αυτή το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Έργου θα εξελιχθεί, στο πλαίσιο του Υποέργου 3, σε Εκπαιδευτική Πύλη για την Αγγλική.
Την επιστημονική ευθύνη του υποέργου έχει η Βασιλική Δενδρινού, Καθηγήτρια του ΤΑΓΦ, η οποία θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες και άλλων ΑΕΙ, καθώς και με έμπειρους εκπαιδευτικούς της τάξης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΑΠ
Βασικός στόχος του υποέργου αυτού, του οποίου την επιστημονική ευθύνη έχει η Ευδοκία Καραβά, Επικ. Καθηγήτρια του ΤΑΓΦ, είναι η εξ επαφής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιμορφωτών και εκπαιδευτικών αγγλικής που θα διδάξουν στα σχολεία που μετέχουν στην εφαρμογή του ΠΕΑΠ, καθώς επίσης και η offline υποστήριξή τους.

Η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής αποτελεί το φυσικό αντικείμενο αυτού του υποέργου, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνουν μέρος οι Εκπαιδευτικοί Αγγλικής των 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων σε διημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που ανά την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στη διάρκεια των οποίων ενημερώνονται οι Εκπαιδευτικοί Αγγλικής για το ΠΕΑΠ και το συνακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό, διενεργούνται σεμινάρια για το πώς μαθαίνουν και πώς πρέπει να διδάσκονται παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας και εκτίθενται σε προσεγγίσεις και παιδαγωγικές πρακτικές κατάλληλες για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά.

Τις ημερίδες και διημερίδες ανά την Ελλάδα διενεργούν μέλη της Ομάδας Έργου, καθώς επίσης Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες της Ομάδας, χρησιμοποιώντας ειδικό υλικό που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του υποέργου. Με την ολοκλήρωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων, θα ξεκινήσει η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από επιμορφωτές οι οποίοι θα έχουν και αυτοί εκπαιδευτεί για να επιτελέσουν το έργο αυτό.

Παράλληλα, με τη βοήθεια πρόσθετων εκπαιδευμένων επιστημονικών συνεργατών, εκπαιδεύονται 50 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα κληθούν και αυτοί στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές σχετικά με τον τρόπο σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού.

Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ (και αργότερα Εκπαιδευτική Πύλη Αγγλικής) θα λειτουργεί σε όλο το διάστημα υλοποίησης του Έργου ως πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, αλλά θα έχει και άλλες λειτουργίες αφού θα χρησιμοποιείται και για την προβολή του συνολικού Έργου, ώστε να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία του και να ενημερωθούν οι γονείς και το ευρύτερο κοινό για τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ 2010-2013)
Το υποέργο αυτό, του οποίου την ευθύνη διαχείρισης έχει η Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Καθηγήτρια του ΤΑΓΦ, έχει στόχο την αξιολόγηση του ΠΕΑΠ σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του, καθώς επίσης την αξιολόγηση και των λοιπών προϊόντων που θα έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 2 και 3. Η αξιολόγηση του ΠΕΑΠ είναι καταρχάς εσωτερική και απαιτεί στενή παρακολούθηση των σχολικών τάξεων που μετέχουν στο εγχείρημα, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με:
το προφίλ του σχολείου εντός του οποίου οι σχολικές τάξεις λειτουργούν
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτές
των μαθητών που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα τεκμήρια, είναι εφικτή η εσωτερική αξιολόγηση του ΠΕΑΠ το 2011-12 και συγκεκριμένα, η αξιολόγηση:
της ποιότητας του ΠΕΑΠ
της αποτελεσματικότητας του μαθησιακού υλικού που σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται
της εξ επαφής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που θα πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έργου
των ποικίλων τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία που μετέχουν στο έργο.

Το 2012-13, που θα γίνει η γενικευμένη εισαγωγή της αγγλικής στις Α’ και Β’ δημοτικού όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας που θα εφαρμόσουν το ΠΕΑΠ, και θα συνεχίζει η εσωτερική αξιολόγηση, θα κληθούν και επιστήμονες διεθνούς κύρους για να εκπονήσουν εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος και του συνακόλουθου εκπαιδευτικού υλικού.

Το 2013 θα διενεργηθεί επίσης αξιολόγηση της Πράξης, η οποία αφορά στην αποτελεσματικότητα όλων των συντελεστών και των ενεργειών για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του συνολικού έργου και του οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του.