Menu

ΠΕΔΥΑΣ (2003-2008)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Ε.Δ.Υ.Α.Σ. 2003-2008)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Παρουσίαση του προγράμματος ΠΕΔΥΑΣ (ΕΝ)
 • Τελική Εσωτερική Αξιολόγηση (ΕΛ) (ΕΝ)
 • Εξωτερική Αξιολόγηση (1) (ΕΝ)
 • Εξωτερική Αξιολόγηση (2) (ΕΝ)
 • Εξωτερική Αξιολόγηση (3) (ΕΝ)

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιδιώκει τη συνεχή αναμόρφωση του παραγόμενου διδακτικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας. Πιστεύοντας ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές πρέπει να υποστηριχτούν για να διατηρήσουν μια σημαντική θέση στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό, το Τμήμα υπέβαλε πρόταση στο ΥΠΕΠΘ με σκοπό την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του. Αφού εγκρίθηκε το Πρόγραμμα το οποίο πρότεινε με τίτλο «Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, Διεύρυνσης και Υποστήριξης των Αγγλικών Σπουδών» (Π.Ε.ΔΥ.Α.Σ.), από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 χρηματοδοτήθηκαν δραστηριότητες που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρεται στο πλαίσιο του νέου ΠΠΣ. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) ΙΙ. Οι γενικοί στόχοι του Π.Ε.ΔΥ.Α.Σ. συνίστανται στα εξής:

 • Οργάνωση του ΠΠΣ σε συνεκτικούς κύκλους μαθημάτων που αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εξειδίκευσης στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων και αφετέρου στην ανάπτυξη του σεμιναριακού χαρακτήρα των μαθημάτων με στόχο την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων.
 • Δημιουργία Κέντρου Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού για ασύγχρονη και μελλοντικά σύγχρονη τηλεκπαίδευση, με σκοπό την ενισχυτική διδασκαλία, αυτοεκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση μέσω πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Ενίσχυση και αναμόρφωση του προγράμματος επιμόρφωσης σχετικά με τη διδακτική της γλώσσας που αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε τεχνικές διδασκαλίας της αγγλικής και την κατανόηση των διαφορετικών παιδαγωγικών, μαθησιακών και κοινωνικών στόχων που εξυπηρετούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας μιας γλώσσας.
 • Υποστήριξη των σπουδών συγκρότησης ταυτότητας των φύλων μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, με σκοπό τη διερεύνηση της έννοιας της έμφυλης διαφοράς και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα ισότητας των φύλων.
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη των συνεργασιών του ΤΑΓΦ με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες που αφορούν στις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές.
 • Σχεδιασμός ιστότοπου του Τμήματος με πληροφορίες για τις σπουδές που παρέχει και τις επιστημονικές δραστηριότητες που αναπτύσσει, καθώς και προβολή του Τμήματος και του Έργου μέσα από τον αναβαθμισμένο Οδηγό Σπουδών και την ανάπτυξη ειδικού έντυπου υλικού στην αγγλική.
 • Απόκτηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση του Έργου και επαρκή στελέχωσή του με σκοπό την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαρκούς αξιολόγησης του ΠΠΣ και του Έργου στο σύνολό του, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητάς του.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, μέσα στο πλαίσιο του ΠΠΣ προγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης

 • Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επιτρέπει την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και τη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.
 • Οργάνωση φροντιστηριακών ασκήσεων με σκοπό (α) την ενισχυτική γλωσσική κατάρτιση και (β) τη στήριξη θεωρητικών μαθημάτων που απευθύνονται σε μεγάλα ακροατήρια με φροντιστηριακή καθοδήγηση των φοιτητών/τριών στην εκπόνηση μικρής κλίμακας έρευνας και επιστημονικών εργασιών.
 • Οργάνωση εκπαίδευσης εργαστηριακής μορφής στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευομένων ως καθηγητών/τριών αγγλικής και σχεδιασμός προγράμματος προσομοιωτικής και εποπτευόμενης διδασκαλίας.
 • Σχεδιασμός και παροχή φυλλαδίων με εκπαιδευτικό υλικό (worksheets) και βιβλίων εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό τη διεξαγωγή ασκήσεων και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διδακτική διαδικασία.
 • Αξιοποίηση της πλατφόρμας για την η-τάξη του Πανεπιστημίου, με σκοπό την εύκολη παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους/στις φοιτητές/τριες.
 • Επέκταση της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα, ώστε να παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα επαφής με τον αγγλόφωνο πολιτισμό και να δημιουργούνται επιπρόσθετα κίνητρα μάθησης.

2. Εισαγωγή καινοτόμων τρόπων εξέτασης και αξιολόγησης της επίδοσης και της γνώσης

 • Εφαρμογή νέων τρόπων εξέτασης όπως: α) τα ενδιάμεσα ή πολλαπλά διαγωνίσματα και (β) η «εξέταση με ανοικτά βιβλία» (open-book exam) με στόχο την αξιολόγηση της εποικοδομητικής χρησιμοποίησης πολλαπλών πηγών και όχι την αποστήθιση πληροφοριών.
 • Προώθηση του συστήματος των προσθετικών μονάδων στο βαθμό της τελικής εξέτασης με την εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών και ερευνητικών μελετών ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στην αποδοτική βιβλιογραφική έρευνα και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα.
 • Ανάπτυξη εργαλείου μέτρησης της παραγωγής του προφορικού λόγου των φοιτητών/τριών και σχεδιασμός τρόπου χρήσης του εργαλείου βάσει ειδικής μεθοδολογίας μέσα στο πλαίσιο βελτίωσης των μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης.


3. Ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού για τη στήριξη των προσφερομένων μαθημάτων

 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κατάρτισης και αυτοεκπαίδευσης για την ενίσχυση της γενικής και ειδικής αγγλομάθειας των φοιτητών/τριών.
 • Ηλεκτρονικό υλικό αυτοεκπαίδευσης για εξειδικευμένο επιστημονικό λόγο (academic discourse).
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, ώστε να ενισχυθεί ο σεμιναριακός χαρακτήρας των μαθημάτων και να δοθεί η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.
 • Τράπεζα πληροφοριών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την αυτοεκπαίδευση και αυτοεπιμόρφωση των φοιτητών/τριών.
 • Ψηφιακό υλικό από μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακό υλικό το οποίο υπάρχει έτοιμο στη διεθνή αγορά.


4. Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού
Στο πλαίσιο της εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λειτουργεί το Κέντρο Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος και οργανώνονται:

 • Σεμινάρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με θέμα «Εισαγωγή των ΤΠΕ στη Μελέτη και την Έρευνα».
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης, αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.
 • Ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με ιστοσελίδες που αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού υλικού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.


5. Ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος αρχικής επιμόρφωσης για εξειδίκευση στη διδακτική της γλώσσας
Υποστήριξη της εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με σκοπό την κατάρτιση κατάλληλα προετοιμασμένων καθηγητών/τριών της αγγλικής με επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις.

6. Εισαγωγή Διατομεϊκού και Διεπιστημονικού Κύκλου Μαθημάτων «Λόγος και Φύλο»
Τα μαθήματα του κύκλου στοχεύουν γενικότερα στη διερεύνηση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου και του θηλυκού και αρσενικού λόγου και στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε θέματα κοινωνικού φύλου μέσα από μαθήματα φεμινιστικής κριτικής στον λόγο και τη λογοτεχνία