Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνει δύο Τομείς: τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού. Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνονται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, στη μετάφραση και στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ενώ τα μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνονται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, στη θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας και στη μελέτη της συγκριτικής λογοτεχνίας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών το ΤΑΓΦ συνεργάζεται με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα με το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφίας, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τα Τμήματα αυτά παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες μαθήματα με αντικείμενο την ελληνική λογοτεχνία, τον ελληνικό και γενικότερα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη γλωσσολογία, την εκπαίδευση, την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Η επιστημονική φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών του ΤΑΓΦ διαμορφώνεται, επομένως, σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και δημιουργικού συνδυασμού των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Βασική εκπαιδευτική φιλοσοφία του ΤΑΓΦ αποτελεί η παραγωγή επιστημονικού λόγου, η καλλιέργεια της ανεξάρτητης σκέψης και του κριτικού πνεύματος των φοιτητών/τριών καθώς επίσης και του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα μέσω της ισόρροπης παροχής θεωρητικής και πρακτικής γνώσης.

Το Τμήμα επιδιώκει αφενός τη συνεχή αυτοαξιολόγηση του προσφερόμενου έργου του, όπως αποκρυσταλλώνεται στις αναμορφώσεις και τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών, αφετέρου τον διάλογο με τους/τις φοιτητές/τριες. Με βάση τα συμπεράσματα που εξάγει μέσα από αυτές τις διαδικασίες έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών που χαρακτηρίζεται από ευρύτητα, ποικιλία και επιστημονική πολυεδρικότητα. Απώτερος στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εδραίωση της ευρωπαϊκής διάστασης της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορεί η χώρα μας να συμμετέχει ισότιμα στο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δικό της επιστημονικό λόγο. Βασικοί στόχοι των σπουδών στο Τμήμα είναι:

  • Η παροχή του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου στους/στις φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της γλώσσας γενικότερα και της αγγλικής γλώσσας ειδικότερα.
  • Η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να χρησιμοποιούν οι φοιτητές/τριες με άνεση την αγγλική γλώσσα για γενικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των θεωριών περί γλώσσας και περί εκμάθησης της γλώσσας για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
  • Η σύνδεση γλωσσολογικών θεωριών με πεδία εφαρμογής όπως ο εκπαιδευτικός γλωσσικός προγραμματισμός, η μετάφραση, η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην έρευνα και στην εκπαίδευση και η λεξικογραφία.
  • Η μελέτη και έρευνα της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών.
  • Η συσχέτιση της ελληνικής λογοτεχνίας και κουλτούρας με την αγγλόφωνη μέσα στα γενικότερα πλαίσια της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του πολιτισμού.
  • Η καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και της ικανότητας των φοιτητών/τριών να συγγράφουν επιστημονικά κείμενα σχετικά με την αγγλόφωνη λογοτεχνία, τον πολιτισμό καθώς και τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία.
  • Η ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών/τριών για κριτική ανάλυση και αξιολόγηση κειμένων μέσα από την απόκτηση και το χειρισμό των κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων και της κατάλληλης μεθοδολογίας με σκοπό την προώθηση της έρευνας.

Η υψηλού επιπέδου αγγλομάθεια και η παιδαγωγική κατάρτιση στη διδακτική της αγγλικής γλώσσας εξοπλίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους/τις αποφοίτους του τμήματος για εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Αυτό, όμως, που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η διεπιστημονική φυσιογνωμία του ΤΑΓΦ ανοίγει πολλές και νέες επαγγελματικές προοπτικές στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, των εκδόσεων και των μεταφραστικών οργανισμών, των ΜΜΕ και γενικότερα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων.

Η κοινωνική συμβολή του Τμήματος δεν εξαντλείται στην επιστημονική κατάρτιση και στις επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχει στους/στις αποφοίτους του, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη της κοινωνικής και της ευρύτερης πολιτικής και πολιτισμικής συνείδησής τους. Με την έννοια αυτή, η αγγλική γλώσσα δε διδάσκεται μόνο ως μέσο πρόσβασης στη γνώση και ως εργαλείο για την επίτευξη επικοινωνιακών και επαγγελματικών στόχων αλλά καταδεικνύεται ο ρόλος της στη συγκρότηση μιας παγκόσμιας πολιτισμικής κυριαρχίας. Επομένως, η ενίσχυση της αγγλομάθειας συνδυαζόμενη με τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα των σπουδών τους παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες την κατάλληλη παιδεία και εκπαιδευτική κατάρτιση, ώστε να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα, όμως, καλλιεργεί την κοινωνική εκείνη ευαισθησία που είναι απαραίτητη, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου αλλά και να διαμορφώσουν μια κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές πρακτικές και ιδεολογίες διαφόρων μορφών.