Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος και Ειδικεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της μεταπτυχιακής έρευνας στα επιστημονικά πεδία της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, της λογοτεχνικής κριτικής και των πολιτισμικών σπουδών. Το ΠΜΣ συμβάλλει στην ενίσχυση των αγγλόφωνων μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή του Τμήματος και του ΕΚΠΑ. Στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού με υψηλού επίπεδου κατάρτιση που θα στελεχώσει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, και ειδικά στην τριτοβάθμια, και θα ενισχύσει τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα με καταξιωμένους/ες νέους/ες ερευνητές/τριες. Γενικότερα ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόγραμμα καλλιεργεί τη διεπιστημονική προσέγγιση, μέσω της ερμηνείας και ανάλυσης κειμένων της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, καθώς και τη μελέτη συναφών πολιτισμικών φαινομένων μέσω σύγχρονων κριτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των διαπολιτισμικών επιρροών στον ευρύτερο χώρο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας αλλά και στη διάδρασή του με αυτόν της ελληνικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Με το γνωστικό υπόβαθρο και τις αποκτηθείσες δεξιότητες, οι απόφοιτες και απόφοιτοι έχουν αυξημένες προοπτικές και προσληψιμότητα σε ποικίλους χώρους, όπως η εκπαίδευση, η διδακτορική και στη συνέχεια η μεταδιδακτορική έρευνα, η πολιτιστική βιομηχανία, τα ΜΜΕ, οι διεθνείς σχέσεις κ.α.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, στις εξής ειδικεύσεις:

(1) Το ελληνικό στοιχείο στην αγγλόφωνη λογοτεχνία

(2) Αγγλόφωνο θέατρο από την Αναγέννηση έως σήμερα

(3) Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φοίτηση στο ΜΠΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Προσφέρεται μια ειδίκευση ανά διετία.

Για την απόκτηση διπλώματος απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν σεμινάρια και εργαστήρια. Οι διδακτικές ώρες για κάθε μάθημα είναι τρεις την εβδομάδα.

Η γλώσσα διδασκαλίας, συγγραφής εργασιών και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος με κατεύθυνση «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός», οι φοιτητές/φοιτήτριες θα:

  • Έχουν αποκτήσει καλύτερη εποπτεία της σύγχρονης λογοτεχνικής και διαπολιτισμικής κριτικής που άπτεται των υπό εξέταση λογοτεχνικών πεδίων της αγγλόφωνης λογοτεχνίας
  • Έχουν εμβαθύνει στα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια των υπό εξέταση λογοτεχνικών περιόδων και ειδών
  • Έχουν περαιτέρω αναπτύξει τα κριτικά και ερευνητικά εργαλεία που απαιτεί η μεθοδολογία της έρευνας, όπως είναι η συγκρότηση σύγχρονου ερευνητικού αρχείου συναφούς με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των υπό εξέταση κειμένων, είναι σε θέση να διατυπώσουν θεωρητικά ερωτήματα με σαφήνεια και καθαρότητα, και να αναπτύσσουν θέσεις των οποίων το σκεπτικό τους στηρίζεται σε λογικές παραδοχές που είναι κατανοητές από ένα εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό.
  • Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έναν ικανοποιητικό αριθμό δοκιμίων και ασκήσεων που συνδυάζουν γνώσεις και απαιτούν το χειρισμό πολύπλοκων ζητημάτων, και τη διατύπωση κρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν προβληματισμό που αφορά σε κοινωνικά, πολιτισμικά και αφηγηματολογικά θέματα, που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεων τους.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησή τους, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση θεωρητικών και διαπολιτισμικών προβλημάτων, τόσο σε γνωστά όσο και σε λιγότερο γνωστά λογοτεχνικά και θεωρητικά κείμενα, εντός ευρύτερου συγκριτικού ή και διεπιστημονικού πλαισίου, συναφούς με το γνωστικό τους πεδίο.
  • Έχουν ολοκληρώσει μια εκτενή διπλωματική εργασία (έκτασης 18.000-20.000 λέξεων) που αναδεικνύει ότι διαθέτουν τις απαραίτητες μεθοδολογικές και ερευνητικές δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεγάλο βαθμό, αυτοδύναμα ή και αυτόνομα.

Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το ΠΜΣ αξιολογείται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστοποίησης του Τμήματος που διοργανώνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε ΠΜΣ, ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολόγηση από τους /τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ο Οδηγός Σπουδών παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΠΜΣ, το περιεχόμενο των σπουδών, την αξιολόγηση του προγράμματος, και την περιγραφή των μαθημάτων.

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ΠΜΣ του ΕΚΠΑ

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ

Συνολική αξιολόγηση του ΠΜΣ (2021-2023)