Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, η συνολική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία συγκρότησης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο χρόνος αυτός μπορεί με απόφαση της ΓΣΕΣ να παραταθεί συνολικά για άλλα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, εφόσον υπάρξει:
• αιτιολογημένη αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, η οποία υποβάλλεται ετησίως
• σχετική θετική εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος με την ίδια διαδικασία.
Επίσης, ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος προβλέπει τα εξής:
• Eάν μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει αποδεδειγμένα παρουσιάσει σημαντική πρόοδο στην ερευνητική ή/και συγγραφική του/της εργασία, αυτόματα χάνει την ιδιότητα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, με απόφαση της ΓΣΕΣ και μετά από σύμφωνη γνώμη και ταυτόχρονη παραίτηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της.
• Eάν μετά την παρέλευση της αρχικής πενταετίας δεν υπάρχει στη Γραμματεία του ΠΜΣ αίτηση του/της υποψήφιου/ας για παράταση της φοίτησής του/της, αυτόματα χάνει την ιδιότητά του/της ως Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, με παράλληλη παραίτηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του/της άδεια αναστολής εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Την αίτησή του/της την υποβάλλει στη ΣΕ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των 2 ακαδημαϊκών ετών ούτε μικρότερης του 1 εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΠΜΣ καλούνται να συμμετάσχουν στην καθημερινή ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας, της οποίας είναι πλήρη μέλη, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή τους αυτή δεν εξαντλείται στην εκπόνηση της διατριβής τους, η οποία προφανώς είναι και το κύριο μέλημά τους, αλλά επεκτείνεται στις ποικίλες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες και λειτουργίες του Τμήματος. Εφόσον είναι διαθέσιμοι/ες, μπορεί να τους ζητηθεί να προσφέρουν επικουρικό έργο στη διεξαγωγή και εποπτεία των ασκήσεων και των φροντιστηριακών μαθημάτων, να συμμετάσχουν στις επιτηρήσεις των εξετάσεων, να βοηθήσουν στη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων, στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος, στη συλλογή επιστημονικών δεδομένων κλπ.
Η δραστήρια και ενεργή παρουσία των Υποψηφίων Διδακτόρων ως μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν είναι μόνον προς όφελός της, αλλά και προς όφελος των ίδιων, εφόσον τους δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να βιώσουν στην πληρότητά του και μέσα από ποικίλες μορφές όλες εκείνες τις δραστηριότητες που συνθέτουν το πανεπιστημιακό περιβάλλον. Η διαθεσιμότητά τους, επομένως, είναι η αναγκαία συνθήκη για την πολύπλευρη και πολυσήμαντη επιστημονική και ατομική τους εξέλιξη στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που θέτει αυξημένες απαιτήσεις.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός στο πρόγραμμα, η ΓΣΕΣ ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπων/ουσα και ανήκει στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας του Τμήματος. Από τα άλλα δύο μέλη το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας του οικείου Τμήματος, εφόσον είναι μόνιμος/η ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή είναι ερευνητής/τρια αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος.
Κύριο έργο της συμβουλευτικής επιτροπής είναι να καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα στη μελέτη και την έρευνά του/της. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, η συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α, υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του τμήματος.

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται από 7μελή εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα 3 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ, καθώς και άλλα 4 (ή κατά περίπτωση 5) άτομα, τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ.
Τα 3 τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο/η υποψήφιος/α τη διατριβή του/της, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.
Ο/η υποψήφιος/α παρουσιάζει τη διατριβή του/της δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.
Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ ο τελικός βαθμός αποφασίζεται κατά πλειοψηφία από την επταμελή επιτροπή και χαρακτηρίζεται ως εξής:

  • Άριστα
  • Λίαν Καλώς
  • Καλώς

Η αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.