ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WEBINAR "A NEW COUNCIL OF EUROPE RECOMMENDATION ON LANGUAGE EDUCATION: THE IMPORTANCE OF TEACHER EDUCATION" 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Σε συνέχεια της ψήφισης από τους Υπουργούς Παιδείας του Συμβουλίου της
Ευρώπης Σύστασης για τη σημασία της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής
εκπαίδευσης  για τη δημοκρατική κουλτούρα, στις 2 Φεβρουαρίου 2022,  το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) πραγματοποιεί σειρά (04)
σχετικών διαδικτυακών σεμιναρίων (CM/Rec(2022)1 on the importance of
plurilingual and intercultural education for a culture of
democracy</Resources/CouncilofEuroperecommendation/tabid/5570/Default.aspx>),
με σκοπό την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση στα
κράτη-μέλη του.

Το παρόν ηλ. μήνυμα της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ενημερώνει κάθε ενιδαφερόμενο σχετικά με το 3ο στη σειρά διαδικτυακό
σεμινάριο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2023, 4-5 μ.μ. (ώρα
Κεντρικής Ευρώπης), στα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Στο εν λόγω σεμινάριο θα τονιστεί o σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι
εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή της Σύστασης, τι προβλέπει για την
εισαγωγική και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών των
γλωσσικών μαθημάτων, κ.λπ.

Το τελευταίο (4ο) σχετικό σεμινάριο θα ασχοληθεί με τη συμμετοχή του
συνόλου των κοινωνικών φορέων για την εφαρμογή της Σύστασης.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν άμεσα, μέσω του ακόλουθου
συνδέσμου:

https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx

Τα δύο πρώτα σεμινάρια είναι επίσης διαθέσιμα μέσω του ιδίου συνδέσμου και
της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.

Το τελευταίο (4ο) σχετικό σεμινάριο, που θα ακολουθήσει, θα ασχοληθεί με
τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών φορέων στην εφαρμογή της Σύστασης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Αικ. Μπομπέτση

 

 

 

RECOMMENDATION ON PLURILINGUAL EDUCATION_2 FEBR. 2022-2