Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Οδηγίες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος:

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο, που προσέρχεται σε χώρους του Α.Ε.Ι., διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR), οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρους του Ιδρύματος εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα. Η ενημέρωση προς το Ίδρυμα πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@uoa.gr. Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00".

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙ-COVID-19


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ (2015+) ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΠΔΕ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 14/5/2021 ΓΙΑ: 

α. Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.): Ανακοίνωση Συγκλήτου (σημείο ΙΙ, σελ. 2)

https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/organa/sygklhtos/2020-2021/1405_anakoinwsi_siglitou.pdf

 

β. Διανομή συγγραμμάτων που εκδίδονται στο εξωτερικό από την ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ: Ανακοίνωση Συγκλήτου (σημείο ΙΙΙ, σελ. 3)

https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/organa/sygklhtos/2020-2021/1405_anakoinwsi_siglitou.pdf

 

____________________________________

12/4/2021:

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΦΛΣ ΕΚΠΑ
για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας
με πτυχιούχους Τμημάτων της Σχολής

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ επισημαίνει την κατάθεση αιτήσεων πτυχιούχων τριετούς φοίτησης Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Κολλεγίων της ημεδαπής για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με τους πτυχιούχους Τμημάτων της Σχολής. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από σχετικές αποφάσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται δοκιμασία επάρκειας σε μαθήματα που διδάσκονται σε Τμήματα της Σχολής, ως αποτέλεσμα διαπίστωσης «ουσιωδών διαφορών» μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των παραπάνω Ιδρυμάτων/Κολλεγίων και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ εκφράζει την απορία της για το γεγονός ότι η όποια διαπιστούμενη υστέρηση επαγγελματικών προσόντων ή δικαιωμάτων των αιτούντων φέρεται να αναπληρώνεται με ακαδημαϊκού τύπου δοκιμασίες, οι οποίες ουδόλως συνδέονται με τη διδασκαλία ή και την πρακτική άσκηση των υπό αξιολόγηση δεξιοτήτων. Εν προκειμένω, το ΑΤΕΕΝ λειτουργεί με αδιαφανή και προβληματικής εγκυρότητας κριτήρια, μετατρέποντας τα πανεπιστημιακά Τμήματα σε απλά εξεταστικά κέντρα, για την απόδοση μάλιστα επαγγελματικών δικαιωμάτων, πολύ περισσότερο εφόσον οι υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν αφορούν ουσιαστικά τη μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων, κεκτημένων στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, αλλά την για πρώτη φορά απόκτησή τους στην ημεδαπή.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής καλεί τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την επείγουσα επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του ΑΤΕΕΝ. Ειδικότερα, επισημαίνει έντονους προβληματισμούς ως προς τα εξής σημεία, που κρίνεται ότι θέτουν σε κίνδυνο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΑΕΙ, παραβιάζοντας το Άρθρο 16 του Συντάγματος:

  • Εφόσον το ΑΤΕΕΝ κρίνει ότι η εκ μέρους του αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων απαιτεί «επιβολή δοκιμασίας» σε γραπτές εξετάσεις ακαδημαϊκού επιπέδου, είναι εύλογο να δημοσιοποιηθεί ο «κατάλογος των τομέων γνώσεων που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άσκηση [συγκεκριμένου] επαγγέλματος στην Ελλάδα» (ΠΔ 38/2010, άρθρο 3, παρ. 1.η΄).
  • Τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται ότι η υστέρηση σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο καλύπτεται με εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα παραμένουν σκιώδη, ενώ ουδόλως κατανοείται σε ποιο βαθμό η επιστημονική και ακαδημαϊκή αυτή διαδικασία είναι δυνατόν να διεκπεραιώνεται από διοικητικούς υπάλληλους του Υπουργείου Παιδείας.
  • Η απαιτούμενη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αιτούντων επαγγελματική ισοδυναμία με τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται από τα τριετούς φοίτησης προγράμματα σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Κολλεγίων της ημεδαπής, ενώ κάθε Τμήμα των καθηγητικών Σχολών των ΑΕΙ της χώρας διαθέτει δικό του ΦΕΚ έγκρισης του ΠΠΔΕ (Ν. 3848/2010, άρθρο 2, παρ. 3). Σε αυτήν την περίπτωση εντοπίζεται ανακολουθία του ΥΠΑΙΘ, εφόσον στην πραγματικότητα καταργούνται τα ΠΠΔΕ, χωρίς προγενέστερη νομοθετική κατάργησή τους. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αφορούν στην πλειοψηφία τους την παροχή διδακτικής επάρκειας.
  • Τα πανεπιστημιακά Τμήματα δεν είναι θεμιτό να υποχρεώνονται σε διεξαγωγή γραπτών δοκιμασιών για τη διαπίστωση προσόντων και δεξιοτήτων που δεν έχουν αποκτηθεί κατά τη φοίτηση στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Τα πανεπιστημιακά Τμήματα αξιολογούν και πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν τεκμηριωθεί μόνον μέσω αρμοδίων εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Επιπλέον, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής καλεί τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ να μεριμνήσει για την παροχή άμεσης νομικής κάλυψης προς τα πανεπιστημιακά Τμήματα ως προς το εν λόγω ζήτημα και να προωθήσει προς το Υπουργείο Παιδείας τις παραπάνω εύλογες επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης των αιτούντων ισοδυναμία με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΑΕΙ σε μαθήματα που ορίζει το ΑΤΕΕΝ και τη συνακόλουθα απαιτούμενη αποστολή βεβαιώσεων τυχόν επιτυχούς εξέτασης προς το ΥΠΑΙΘ.

_______________________

 Ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 22/12/2020 
για την αστυνόμευση πανεπιστημιακών χώρων

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση (22/12/2020), αφού έλαβε υπόψη τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη φύλαξη των ΑΕΙ και τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Δηλώνει ότι η ανάγκη ενισχυμένης και διαρκούς φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου (στο ΕΚΠΑ ιδιαίτερα στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου) είναι υπαρκτή και ότι το πρόβλημα πρέπει επειγόντως να επιλυθεί με τρόπο αποτελεσματικό και οριστικό.
2. Αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος εισόδου σε κτήρια του Πανεπιστημίου είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή της σε συγκεκριμένα κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος (εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, χώροι διοίκησης κ.λπ.), δεδομένου ότι θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα τα οποία θα απαιτηθεί να αντιμετωπιστούν (ουρές φοιτητών, καθυστερήσεις, συνωστισμοί κ.λπ.).
3. Προτείνει η φύλαξη να ανατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμο πανεπιστημιακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις αναγκαίες αρμοδιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η ανάθεση της φύλαξης σε όργανα που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ελέγχονται από αυτήν, θα μπορούσε να αντιβαίνει στον συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίως στην ειδική αποστολή του. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο η αντιμετώπιση της παραβατικότητας ποινικής φύσεως ανήκει στην αρμόδια δύναμη της πολιτείας.
4. Το Ίδρυμα (και ιδιαίτερα η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) έχει ανάγκη φύλαξης σε εικοσιτετράωρη βάση και προς τούτο απαιτείται η δημιουργία υπηρεσίας φύλαξης με ικανό αριθμό προσωπικού. Τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της υπηρεσίας φύλαξης θα αποτελούν βασική συνιστώσα της ακαδημαϊκής ζωής και θα πρέπει να είναι και να αισθάνονται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία τους έχει αναθέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η εν λόγω υπηρεσία θα αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου και θα υπάγεται στη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
5. Κρίνει ότι διατάξεις πειθαρχικού περιεχομένου δεν έχουν θέση σε νομοσχέδιο περί φύλαξης των ΑΕΙ. Το σχετικό θέμα συνδέεται με το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και θα έπρεπε να ρυθμίζεται εσωτερικά από τα Πανεπιστήμια στη βάση γενικών διατάξεων για τη σύνταξη σχετικών κανονισμών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, αρμοδιότητες και διαδικασίες.
6. Επαναλαμβάνει το αίτημά της για επιπλέον χρηματοδότηση, απαραίτητη για την ενίσχυση των υπαρχουσών υπηρεσιών φύλαξης. 

_______________________ 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθηγήτριες Ευτέρπη Μήτση και Άννα Δεσποτοπούλου, μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας- Πολιτισμού του ΤΑΓΦ έλαβαν χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας για δύο ερευνητικά προγράμματα:

 A. Αναπαραστάσεις της νεώτερης Ελλάδας στη λαϊκή λογοτεχνία και τον πολιτισμό της βικτωριανής εποχής (REVICTO)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευτέρπη Μήτση, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα:  Αννα Δεσποτοπούλου, Τατιάνα Κοντού, Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Χρύσα Μαρίνου, Ματθίλδη Πυρλή, Υποψήφια Διδάκτορας

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: Oxford Brookes University

Β. Ξενοδοχεία και το Σύγχρονο Υποκείμενο: 1890-1940 (HOTEMS)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αννα Δεσποτοπούλου, Καθηγήτρια

Ερευνητική ομάδα: Ευτέρπη Μήτση, Βασιλική Κολοκοτρώνη, Αθανάσιος Δημάκης, Χρύσα Μαρίνου

Συνεργαζόμενο ίδρυμα: University of Glasgow

Στα πλαίσια των τριετών αυτών προγραμμάτων (2020-2022), θα διοργανωθούν συνέδρια και ημερίδες

 

______