Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών. 

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού 

Αριθμός Προκήρυξης:  07658/2018  
Ημ. Δημοσίευσης: 02/02/2018  
Ημ. Λήξης: 20/02/2018  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Της ΠΡΑΞΗΣ:

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, με κωδικό ΟΠΣ 5008975 προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017–2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δυο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-18), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Σύγχρονη Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  (βλέπε σελ. 32 της πρόσκλησης)

Το μάθημα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θεματική που αποτυπώνει την έννοια του σύγχρονου και να εστιάζει σε πολιτισμικά γεγονότα ή πολιτισμικές προεκτάσεις των υπό διερεύνηση λογοτεχνικών κειμένων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα δύναται να εστιάσει σε ένα από τα ακόλουθα ή σε συνδυασμό: 

Α. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με ανάλογο θεματικό, ιστορικό ή θεωρητικό πλαίσιο που θα πρέπει να αιτιολογείται. 

Β. Σε ένα ή περισσότερα λογοτεχνικά είδη, η επιλογή των οποίων θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Γ. Σε ένα λογοτεχνικό ή πολιτισμικό κίνημα και έργα που εμπλέκονται ή ανταποκρίνονται στη διαμόρφωσή του. 

Σύνδεσμοι

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αίτηση 

Νόμος 1599

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

Πληροφορίες: κ. Ευσταθία Πολυζώη τηλ. 210 7275804  

  

Ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

αναφορικά με την πιστοποίηση

της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας