Οι πληροφορίες που παρατίθενται για το Τμήμα, για τις επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα μιας πανεπιστημιακής μονάδας που συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Bασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέψης, πολλαπλών τύπων θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και η κατάρτιση ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

  Ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

αναφορικά με την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας