Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» του Τμήματός μας ξεκίνησε από το 2000 να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής», το οποίο προσφέρεται από τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας στο Η΄ εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών.

Το συγκεκριμένο μάθημα, που αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Αρχικής Κατάρτισης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας», δημιουργεί προϋποθέσεις να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες εκπαιδευτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας της αγγλικής σε ένα συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ή στο Διδασκαλείο ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών για συγκεκριμένο αριθμό ωρών, από τις αρχές Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου.

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες μας να εφαρμόζουν τις γνώσεις τις οποίες έχουν ήδη αποκτήσει στα μαθήματα «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών» και «Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής», καθώς επίσης άλλων μαθημάτων που αποτελούν μέρος του Προγράμματος «Αρχικής Κατάρτισης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας». Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους/τις φοιτητές/τριες την απαραίτητη γνώση για να παρακολουθήσουν με επιστημονικό βλέμμα και να κατανοήσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην ξενόγλωσση τάξη. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην:

 • εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ειδικότερα με τις πρακτικές διδασκαλίας σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης. 
 • ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
 • ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/ριών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, η εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
 • εξάσκηση τους με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριας της τάξης στο σχεδιασμό ασκήσεων και στη χρήση τεχνικών διδασκαλίας.
 • εξοικείωση των φοιτητών/τριών στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, με επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδακτικό έργο.


Στο πλαίσιο του μαθήματος«Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής», υλοποιήθηκε Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα ακαδημαϊκά έτη 2000-1, 2005-6 και 2007-8.

Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» δίνει επιπλέον δυνατότητες στους/στις φοιτητές/τριες που επιλέγουν να εργαστούν για διάστημα δύο μηνών ως αμειβόμενοι/ες ασκούμενοι/ες καθηγητές/τριες [student teachers] σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι καθηγητές/τριες αγγλικής των ιδρυμάτων αυτών αναλαμβάνουν τον ρόλο του/της «Μέντορα Καθηγητή/τριας» και συμμετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, αφού προηγουμένως διαβάσουν ειδικά κατασκευασμένο επιμορφωτικό υλικό και παρακολουθήσουν ειδικά προγραμματισμένο σεμινάριο.

Οι επιπλέον δυνατότητες που δίνει το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Συστηματική συνεργασία και ουσιαστική καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευμένο/η Μέντορα
 • Περισσότερο χρόνο ενασχόλησης για την προετοιμασία της παιδαγωγικής πράξης (λ.χ. σχεδιασμός μαθημάτων και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλογή υλικού για διδακτικούς σκοπούς και κατασκευή δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών/τριών κλπ.).
 • Περισσότερο χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Καθοδηγούμενη διδασκαλία με την ουσιαστική βοήθεια του/της Μέντορα.
 • Συμβουλευτικές συναντήσεις με τον/την Μέντορα μετά τη διδακτική πράξη με στόχο την ανατροφοδότηση.
 • Συνεργασία σε επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδακτικό έργο (λ.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ευρωπαϊκά και άλλου τύπου προγράμματα του σχολείου κλπ.).


Το Τμήμα μας συμμετείχε για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα (το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης -ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 3.4β΄, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών») το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 κατά το οποίο τοποθετήθηκαν συνολικά 20 προπτυχιακές φοιτήτριες και εργάστηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. φροντιστήρια ξένων γλωσσών, εκδοτικούς οίκους, τράπεζες) για διάστημα 2 έως 4 μηνών, κατά τις εργάσιμες ημέρες, ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου. Το 2005-6 συμμετείχαν 60 φοιτητές/τριεs, ενώ το 2007-8, 100 φοιτητές/τριες που τοποθετήθηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων (ΣΔΕ) για πρακτική άσκηση 2 μηνών. Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος είχε η Καθηγήτρια Μ. Σηφιανού και η επίκουρη καθηγήτρια Ευδοκία Καραβά, την ευθύνη συντονισμού του Προγράμματος είχε η εξωτερική συνεργάτιδα του Τμήματος, Δρ. Μ. Δρόσου ενώ η γραμματειακή του υποστήριξη είχε ανατεθεί το 2000-1 στη Μ. Καραλή, το 2005-6 στη Μ. Χρυσάφη και το 2007-8 στην Ο. Τσώλου.

Τον Μάρτιο του 2006 πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο για τους/τις καθηγητές/τριες /μέντορες του Προγράμματος. Επίσης, στη διάρκεια της Προγράμματος έγιναν έρευνα αναγκών των ασκουμένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, τα οποία ανακοινώθηκαν σε διημερίδα που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Στη διημερίδα αυτή συμμετείχαν γνωστοί επιστήμονες-ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης καθηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και την παρακολούθησαν οι καθηγητές/τριες /μέντορες του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα των ερευνών που εκπονήθηκαν, παρουσιάστηκαν σε συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ακόμα, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών – Εκπαίδευση Μεντόρων» βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών του 2006 και το 2008 εκδόθηκε το επιμορφωτικό εγχειρίδιο Karavas E. Mentoring Student Teachers of English: A Handbook., National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Language and Literature, RCEL Publication Series 1 (RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas) το οποίο και μοιράστηκε σε όλους τους/τις συνεργαζόμενους/ες καθηγητές/τριες /μέντορες του Προγράμματος.

Για την περίοδο 2010-2012 το Πρόγραμμα ''Πρακτική Άσκηση των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών'' συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και εντάσσεσαι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο του επιδοτούμενου Προγράμματος επιδιώκεται η επέκταση, θεσμοθέτηση και ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρέχονται κίνητρα για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών/ριών και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής της πρακτικής άσκησης. Το 2010-11 και το 2011-12 προβλέπεται να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα συνολικά 253 φοιτητές/τριες. Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος έχει η Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Καραβά, βοηθούμενη από την εξωτερική συνεργάτιδα του Τμήματος, Δρ. Μ. Δρόσου και με τη συμβολή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ασχολούνται με το Πρόγραμμα «Αρχικής Κατάρτισης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας», ενώ η γραμματειακή του υποστήριξη έχει ανατεθεί στη M. Ρεφανίδου.

Στη διάρκεια της Προγράμματος προβλέπεται έρευνα αναγκών των ασκουμένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, τα οποία θα ανακοινωθούν σε Ημερίδα που θα διοργανώσει το Τμήμα μας με την λήξη του Προγράμματος. Στην Ημερίδα αυτή θα λάβουν μέρος τα μέλη ΔΕΠ που ασχολούνται με το Πρόγραμμα «Αρχικής Κατάρτισης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας», καθώς και οι Μέντορες της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών προκειμένου να συζητηθούν οι εμπειρίες τους και να συναποφασιστούν ενέργειες για την περαιτέρω διαμόρφωση και αναβάθμιση του Προγράμματος. Επίσης θα δημιουργηθεί μικροϊστότοπος για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» και εκπαιδευτικό DVD για την αυτοεκπαίδευση των τους/τις καθηγητών/τριών /μεντόρων του Προγράμματος.