Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Αρχική Κατάρτιση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, το οποίο στο σύνολό του προσφέρει γενικότερη εκπαίδευση στο χώρο των Αγγλικών Σπουδών, εκπαίδευση απαραίτητη για εκείνους/ες που θα επιλέξουν να διδάξουν την αγγλική γλώσσα. Έτσι, ενώ το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εστιάζει στην ειδική παιδαγωγική τους κατάρτιση ως καθηγητών/τριών αγγλικής, όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ προσφέρουν στους/τις φοιτητές/τριες σχετική παιδεία και τους προετοιμάζουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τα εξής δύο υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες που διανύουν το τρίτο έτος σπουδών στο Τμήμα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγουν:

1) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Γλώσσών (Ε΄ εξάμηνο)
2) Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής (ΣΤ΄ εξάμηνο)
Τα δύο αυτά μαθήματα αποτελούν τον κορμό της βασικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών και τους/τις προετοιμάζουν για το έργο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τους προσφέρουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση προκειμένου να είναι σε θέση μελλοντικά:

 • Να κατανοήσουν τις θεωρητικές βάσεις ενός γλωσσικού προγράμματος σπουδών για την αγγλική και να αξιολογήσουν τη δομή και τη διάρθρωσή του καθώς επίσης την προσέγγιση και μεθοδολογία που ρητά προσδιορίζει ή υπαινίσσεται.
 • Να σχεδιάσουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας-εκμάθησης ή αυτο-εκμάθησης της αγγλικής.
 • Να αξιολογήσουν διδακτικά εγχειρίδια, βοηθητικά βιβλία και πρόσθετο διδακτικό-μαθησιακό υλικό (συμβατικό και ηλεκτρονικό), σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Να σχεδιάσουν και να συντάξουν πρόσθετο συμβατικό διδακτικό-μαθησιακό υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών/τριών.
 • Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς παιδαγωγικούς, μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετούν διαφορετικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης μιας γλώσσας και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους πληθυσμού.
 • Χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την περίπτωση, τον κατάλληλο παιδαγωγικό λόγο, και σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής να διδάξουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές αρχές προγραμμάτων (αυτό)αξιολόγησης και πιστοποίησης της επικοινωνιακής ικανότητας του/της μαθητή/τριας.
 • Να διακρίνουν τα κριτήρια στη βάση των οποίων σχεδιάζονται και καταρτίζονται εργαλεία για τον έλεγχο της γνώσης και των ειδικότερων ικανοτήτων του/της μαθητή/τριας της Αγγλικής, καθώς επίσης για την επίδοσή του/της σε μέρος ή στο σύνολο του μαθήματος/προγράμματος σπουδών του/της.

Επίσης, τα πιο πάνω μαθήματα, στο πλαίσιο των οποίων οργανώνονται διαλέξεις πέραν των κανονικών ωρών του μαθήματος, σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις, προσφέρουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες να ασκηθούν σε τρόπους με τους οποίους μπορεί ο/η καθηγητής/τρια της αγγλικής να αναπτύξει τις επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών/τριών του/της και τη γλωσσική τους επίγνωση.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η πρόσθετη κατάρτιση των φοιτητών/τριών προσφέρεται μέσω μαθημάτων επιλογής. Δύο από τα μαθήματα που προβλέπεται να προσφέρονται ετησίως,που απευθύνονται σε όσους/ες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να ασκήσουν το επάγγελμα του/της καθηγητή/τριας της αγγλικής, είναι τα εξής:

1) Παιδαγωγικές Πρακτικές της Διδακτικής της Αγγλικής
Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες του Ζ΄ εξαμήνου, αφότου δηλαδή ολοκληρώσουν τη βασική τους κατάρτιση στη διδακτική της αγγλικής που γίνεται στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ουσιαστικά, το μάθημα αυτό συνεπάγεται την προπαιδαγωγική τους άσκηση, με σκοπό την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών στη διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων. Το κάθε εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων (15-20) που έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε πρακτικά ζητήματα διδακτικής της αγγλικής γλώσσας, τα οποία αφορούν διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας μαθητών/τριών διαφορετικής ηλικίας σε προγράμματα αγγλικής για διαφορετικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας συμβατικό ή πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε χρόνο προβλέπεται να οργανώνονται συνολικά 15-16 εργαστηριακά μαθήματα, από τα οποία οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να επιλέγουν τα δύο που τους/τις ενδιαφέρουν περισσότερο. Το καθένα από αυτά διαρκεί 4 εβδομάδες και παρέχει ευκαιρίες για προσομοιωτική διδασκαλία, προπαιδαγωγικό σχεδιασμό και γενικότερα την εφαρμογή γνώσεων γύρω από πρακτικά ζητήματα (λ.χ. παιδαγωγικές τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου, χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της αγγλικής, αξιοποίηση και ανάπτυξη διδακτικού υλικού, σχεδιασμό και κατάρτιση εργαλείων αξιολόγησης).

2) Πρακτική Ασκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής
Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες του Η΄ εξαμήνου, αφότου δηλαδή ολοκληρώσουν τη βασική τους κατάρτιση στη διδακτική της αγγλικής που γίνεται στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ουσιαστικά, το μάθημα αυτό συνεπάγεται την Πρακτική Άσκηση των εκπαιδευομένων σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας (δημόσιας και ιδιωτικής) εκπαίδευσης. Μετά από τη σχετική προετοιμασία στην πανεπιστημιακή τάξη, οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν το μάθημα αυτό, αποκτούν την εμπειρία της εκπαιδευτικής πράξης σε ένα από τα σχολεία που μετέχουν στο πρόγραμμα. Εποπτευόμενοι/ες από έναν/μια καθηγητή/τρια αγγλικής που αναλαμβάνει το ρόλο εκπαιδευτικού συμβούλου, εξοικειώνονται με τη σχολική τάξη και τη διδακτική διαδικασία, αφού σταδιακά μετέχουν σε αυτήν.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσφέρονται επίσης και άλλα μαθήματα επιλογής που ανήκουν στο χώρο της Διδακτικής όπως, λ.χ.

 • Ανάλυση της Επικοινωνίας στην Ξενόγλωσση Τάξη (Ζ΄ εξάμηνο)
 • Γλώσσα και Πολιτισμός (Η΄ εξάμηνο)
 • Ανάλυση Λαθών (Η΄ εξάμηνο)

Το είδος και ο αριθμός των πρόσθετων μαθημάτων επιλογής για τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και την επάρκεια του διδακτικού προσωπικού κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς επίσης και από τις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών.
Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και τους Τομείς Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.