Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.09.2017

Εξαιρετικά Επείγον: Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

Ύστερα από ενημέρωση από τη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, γνωστοποιείται  ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών (δηλαδή  α',β',γ' κύκλου σπουδών) δικαιούται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83).

Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να εκδίδονται, ούτε και να ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές (α',β',γ' κύκλου σπουδών) από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός  μετά και την 1η  Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εν λόγω φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.


Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.