Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Παλαιά Προγράμματα » ΠΑΛΑΙΟ--Αγγλικές Σπουδές » Προϋποθέσεις συμμετοχής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για το πρόγραμμα που οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες:
(α) Απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής.
(β) Κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ- όπου απαιτείται), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
(γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της γλωσσολογίας ή της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών.
(δ) Αλλοδαποί κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Για τους/τις υποψηφίους/ες αυτούς/ές απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β2 «καλή γνώση»).
(ε) Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων, ακόμα κι εκείνων που έχουν κρατική υποτροφία, απαιτείται πιστοποιητικό ή άλλο τεκμήριο άριστης γνώσης της αγγλικής, καθώς επίσης και πιστοποίηση ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την επιλογή των υποψηφίων στο πρόγραμμα συνεκτιμώνται τα εξής (Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ. 2α):
1. Γενικός βαθμός πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Κατ' εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες με μικρότερο βαθμό πτυχίου αν έχουν βαθμολογηθεί με «Λίαν Καλώς» στα μαθήματα ή στην τυχόν πτυχιακή εργασία που σχετίζονται με τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, πλούσιο ερευνητικό έργο ή εργασιακή εμπειρία.
2. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα αντικείμενα της ειδίκευσης του ΠΜΣ.
3. Επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων σχετική με την ειδίκευση.
5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση άλλων γλωσσών.
6. Συναφής επιστημονική δραστηριότητα (παρακολούθηση σεμιναρίων, συμμετοχή σε προγράμματα κλπ).
7. Δύο συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο του Τμήματος).
8. Η επίδοση των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση, όπως και η επίδοσή τους στην προφορική εξέταση στην οποία υποβάλλονται όσοι/ες επιτύχουν στην γραπτή εξέταση.
9. Ειδικότερα, για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» συνεκτιμάται η συναφής επαγγελματική εμπειρία και η γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ. O αριθμός των εισακτέων ορίστηκε κατ’ ανώτατο όριο σε 15 για την κάθε ειδίκευση.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά από προκήρυξη του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν στη Γραμματεία αίτηση συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε όλα τα απαιτούμενα από το πτυχίο μαθήματα.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε σχετικό έγγραφο του τμήματος).
6. Δύο συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο).
7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής (επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση») για τους/τις υποψήφιους/ες των κατηγοριών (β) και (γ).
8. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β2 «καλή γνώση»).
9. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
10. Αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας.
11. Ειδικά για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» υποβάλλονται επιπλέον αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
12. Ειδικά για την Ειδίκευση «Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία» υποβάλλονται επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων της συναφούς ειδίκευσης, εφόσον υπάρχουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που προσκομίζει κάθε υποψήφιος/α εξετάζονται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου τομέα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, με σκοπό να προκριθούν οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για συμμετοχή στις εξετάσεις.

  • Ο πίνακας επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται από τον Τομέα και στη συνέχεια επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ.
  • Η τελική επιλογή γίνεται για την Ειδίκευση 1 με βάση την προφορική εξέταση των υποψηφίων που προκρίνονται και για την Ειδίκευση 4 με βάση τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων που προκρίνονται και, στη συνέχεια, με βάση τη συνέντευξη των επιτυχόντων/ουσών στη γραπτή εξέταση.
  • Οι ισοβαθμούντες/ούσες με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα γίνονται δεκτοί/ές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις για το πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης (ΜΔΕ) διενεργούνται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής την ημερομηνία που ανακοινώνει η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΑΓΦ.

Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις για την Ειδίκευση 1 σχεδιάστηκαν με σκοπό να αξιολογηθούν οι βασικές γνώσεις των υποψηφίων στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την αξιολόγηση γνώσης γλωσσών, καθώς επίσης στους χώρους της σύγχρονης γλωσσολογίας, της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα της Ειδίκευσης 1 παρακαλώ πατήστε εδώ.

Κατά τις εξετάσεις για την Ειδίκευση 4 (Λογοτεχνία, Πολιτισμός & Ιδεολογία), οι υποψήφιοι/ες καλούνται να αναπτύξουν σε διάστημα δύο ωρών, με τη μορφή δοκιμίων, θέματα που άπτονται της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Οι ερωτήσεις θα αναφέρονται σε αποσπάσματα κριτικών δοκιμίων ή θεωρητικών κειμένων (Α’ Μέρος) και σε σύντομα λογοτεχνικά κείμενα (Β’ Μέρος). Με γνώμονα τη γενική τους κατάρτιση στα λογοτεχνικά ρεύματα και τις περιόδους, στις θεωρητικές και κριτικές τάσεις, και στους αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς κάθε περιόδου, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να γράψουν δύο κριτικά δοκίμια. Στο πρώτο θα πρέπει να  αναλύονται τα κύρια επιχειρήματα και οι θέσεις των δοκιμίων (Α’ Μέρος) ενώ στο δεύτερο να αναπτύσσεται το θέμα αλλά και η αισθητική απόδοσή του στα σύντομα λογοτεχνικά αποσπάσματα (Β’ Μέρος). Οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται για τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικού λόγου και σκέψης, για τη γενική εποπτεία που διαθέτουν σε σχέση με την αγγλόφωνη λογοτεχνία και με τη λογοτεχνική κριτική, καθώς και για την ποιότητα του γραπτού τους λόγου όσον αφορά τόσο στη γνώση της Αγγλικής όσο και στη δομή, την οργάνωση και τη συνεκτικότητα των επιχειρημάτων.

Για ενδεικτικά θέματα της Ειδίκευσης 4 παρακαλώ πατήστε εδώ.