Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Παλαιά Προγράμματα » ΠΑΛΑΙΟ--Αγγλικές Σπουδές » Φοίτηση

ΦΟΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών ειδίκευσης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά, ενώ το τρίτο προβλέπεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας (ΔΕ). Η διάρκεια των εξαμήνων είναι 12 εβδομάδες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες επιτρέπεται να έχουν μέχρι δύο δικαιολογημένες απουσίες ανά εξαμηνιαίο μάθημα. Σε περίπτωση υπέρβασης για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλεται προς έγκριση αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διευθύντρια του ΠΜΣ, η οποία θέτει το ζήτημα στη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από το μητρώο φοιτητών/τριών του ΠΜΣ.
Υποχρεωτική είναι και η παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς επίσης και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος. Η συμμετοχή αυτή συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση.
Για τυχόν προβλήματα που αφορούν τη φοίτησή του/της, ο/η φοιτητής/τρια που παρακολουθεί το ΠΜΣ απευθύνεται και στο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του/της άδεια αναστολής παρακολούθησης των μαθημάτων ή εκπόνησης της ΔΕ. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η άδεια δίνεται μόνο μια φορά. Σε κάθε περίπτωση αναστολής φοίτησης από διδακτικό εξάμηνο, ο/η φοιτητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης διετίας του προγράμματος και συνεχίζει τις σπουδές του εφεξής. Η αναστολή φοίτησης από το τρίτο εξάμηνο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε να είναι μικρότερη του 1 εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης που υπερβαίνει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή σε περίπτωση παρατεταμένης ασθένειας που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.ΜΣ.