Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Παλαιά Προγράμματα » ΠΑΛΑΙΟ--Αγγλικές Σπουδές » Αξιολόγηση

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο τρόπος αξιολόγησης στα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ αποφασίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που τα διδάσκουν και προσδιορίζεται στην περιγραφή του κάθε μαθήματος. Ως γενική αρχή στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ισχύει ότι ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στο συνυπολογισμό δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων βαθμολογικών πηγών (π.χ. ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, προφορική παρουσίαση ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες). Η αξιολόγηση της ΔΕ γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα για τη Διπλωματική Εργασία. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από ένα ως δέκα (1-10) και η βάση είναι το έξι (6).

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου, για όσα μαθήματα έχουν εξετάσεις, διενεργούνται τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο και του εαρινού εξαμήνου τον Ιούνιο. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν επιτύχει σε ένα μάθημα (σύμφωνα με τη συνολική του/της επίδοση στο μάθημα διαγράφεται από το μητρώο φοιτητών/τριών του ΠΜΣ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ
Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξάμηνων καθώς επίσης και τη ΔΕ του/της. Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ εξάγεται από το μέσο όρο του βαθμού της διπλωματικής εργασίας και τον τελικό μέσο όρο των μαθημάτων και χαρακτηρίζεται ως εξής:

Άριστα              από 9 έως 10
Λίαν Καλώς       από 7,5 έως 8,9
Καλώς               από 6 έως 7,4