Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Διδακτορικό Πρόγραμμα » Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες κάτοχοι ΜΔΕ, επιπέδου Μaster’s, από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από ομοταγή και αναγνωρισμένα (από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ) πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής στις ειδικεύσεις Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Μετάφραση, Λεξικογραφία, Λογοτεχνία και Πολιτισμό και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες πριν καταθέσουν αίτηση, είναι σκόπιμο:

  • Να έχουν συμβουλευτεί τον Οδηγό Σπουδών προκειμένου να σιγουρευτούν ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής που θέλουν να προτείνουν εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα 2-3 μελών ΔΕΠ του Τμήματος
  • Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής που θέλουν να εκπονήσουν, να στείλουν σύντομη περιγραφή (1 σελίδα) του θέματός τους στα μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που προτίθενται να αναλάβουν την εποπτεία της προτεινόμενης διατριβής.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά από προκήρυξη του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ:
1. Αίτηση συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
4. Αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
6. Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συμπληρωμένο σε ειδικό έντυπο
8. Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο
9. Για τους/τις υποψήφιους/ες που δεν κατέχουν προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής (επίπεδο «άριστη γνώση»).
10. Πιστοποίηση ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες (επίπεδο «καλή γνώση»)
11. Επικυρωμένα πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών
12. Αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας

Πρόταση διδακτορικής διατριβής

α) για την Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας (Ειδίκευση 1) απαιτείται η κατάθεση από τον/την υποψήφιο πρότασης έκτασης 500-800 λέξεων σε πρώτη φάση και, εφόσον οι υποψήφιοι/ες προεπιλεγούν, σε δεύτερη φάση,  καλούνται να καταθέσουν πρόταση έκτασης 2.000-2.500 λέξεων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Το αντικείμενο, ο στόχος και η πρωτοτυπία τηςέρευνας
  • Οι ανάγκες ή τα κενά στο σχετικό επιστημονικό χώρο που οδήγησαν στην επιλογή του θέματος
  • Η βασική ερευνητική υπόθεση ή τα ερευνητικά ερωτήματα
  • Η μεθοδολογία της έρευνας
  • Πιθανές προεκτάσεις της έρευνας
  • Βασική βιβλιογραφία (εκτός του ορίου των 2.000-2.500 λέξεων).

β) για την Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού (Ειδίκευση 4) απαιτείται η κατάθεση από τον/την υποψήφιο πρότασης έκτασης 500-800 λέξεων σε πρώτη φάση. Εφόσονοι υποψήφιοι/ες προεπιλεγούν, σεδεύτερη φάση, καλούνται να καταθέσουν πρόταση έκτασης 2.500-3.000 λέξεων, στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία (βλέπε α).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες και των δύο Κατευθύνσεων θα κληθούν σε προφορική εξέταση, εφόσον οι προτάσεις τους κριθούν αξιόλογες από τον αντίστοιχο Τομέα και στο βαθμό βεβαίως  που προσφέρονται να την επιβλέψουν μέλη ΔΕΠ με τα ίδια ή συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα και ερευνητικό έργο στην γνωστική περιοχή που προτίθεται να συγγράψει τη Διατριβή του ο/η υποψήφιος. Στη διάρκεια αυτής της εξέτασης της θα πρέπει να υποστηρίξουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο την πρόταση για τη Διδακτορικής Διατριβή που έχουν υποβάλει στη βάση πάντα των παραπάνω στοιχείων (βλ. α) με έμφαση πάντα στην πρωτοτυπία του επιχειρήματος που θα αναπτυχτεί στο πλαίσιο της.

Αίτηση συμμετοχής
Βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα)
Συστατική επιστολή ελληνικά (υπόδειγμα)
Συστατική επιστολή αγγλικά (υπόδειγμα)