Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Διδακτορική Έρευνα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στο Τμήμα πραγματοποιείται έρευνα στους ακόλουθους τομείς:

Α. Γλωσσικές και Γλωσσολογικές Σπουδές
Το διδακτορικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης στηρίζεται στην αντίληψη πως η μελέτη της γλώσσας δεν αποτελεί αυτοσκοπό· πως τα αποτελέσματα μελετών της γλώσσας, είτε αυτή μελετάται σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και ιστορικοπολιτικές συντεταγμένες, με τις νοητικές και ψυχολογικές λειτουργίες του ανθρώπου ή ως αυτόνομο σύστημα σημείων έχουν πάντα μια «πρακτική» χρησιμότητα. Ανάλογα με το σκοπό της μελέτης, τα ευρήματα μπορεί να εξυπηρετήσουν στόχους τόσο διαφορετικούς όσο είναι, για παράδειγμα, ο κοινωνικός γλωσσικός προγραμματισμός, η γλωσσική εκπαίδευση, η πρακτική της μετάφρασης ή διερμηνείας, η θεωρία και πρακτική της λεξικογραφίας, η διαχείριση της επικοινωνίας σε επαγγελματικούς χώρους ή η οργάνωση της πληροφορίας σε συστήματα των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη εργαλείων για τη γλωσσική ρύθμιση, τη γλωσσική εκμάθηση ή την αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν αντικείμενα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του ΠΣ.

Β. Σπουδές Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Αγγλόφωνων Λαών
Το διδακτορικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης αυτής προσφέρει τη δυνατότητα για μελέτη και έρευνα της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, όπως επίσης του κριτικού λόγου που εγγράφεται στα λογοτεχνικά κείμενα και τις πολιτισμικές πρακτικές των αγγλόφωνων λαών, σε συνδυασμό τόσο με τις παραδοσιακές όσο και τις σύγχρονες λογοτεχνικές και πολιτισμικές θεωρίες. Οι χώροι αυτοί αποτελούν γνωστικά αντικείμενα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του ΠΜΣ για να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή. Το πρόγραμμα προϋποθέτει γνώσεις ενός ΜΔΕ / Master’s σε σχετικά επιστημονικά πεδία.

Γ. Διεπιστημονικές Σπουδές
Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διεπιστημονικής ενασχόλησης με αντικείμενα που άπτονται και των δύο κατευθύνσεων σπουδών αλλά και άλλων Τμημάτων εφόσον μέρος τουλάχιστον του θέματος της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος.